Falcon
Falcon

Algemene verkoopsvoorwaarden / Leverings- en betalingsvoorwaarden

ARTIKEL 1 - Geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van FALCON AUTOMATION nv met derden. Deze algemene voorwaarden worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de klant.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden prevaleren boven de gebeurlijke eigen voorwaarden van de klant.
 3. FALCON AUTOMATION nv is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen van te voren met de klant worden besproken.

ARTIKEL 2 - Aanbieding

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend tot de schriftelijke aanvaarding door de klant, behoudens een schriftelijke herroeping door FALCON AUTOMATION nv.
 2. De geldigheidsduur van offertes bedraagt 1 maand, tenzij anders vermeld. Na afloop hiervan kunnen de voorwaarden worden gewijzigd.
 3. Iedere aanbieding is gebaseerd op de veronderstelling dat FALCON AUTOMATION nv de overeenkomst onder normale en de reguliere arbeidstijd kan uitvoeren.
 4. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, prijslijsten, folders, opgaven van maten en gewichten en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend, indien FALCON AUTOMATION nv dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.
 5. Indien FALCON AUTOMATION nv in haar aanbieding te leveren materialen opneemt, baseert zij zich ten aanzien van die materialen op de gegevens die door de producent of de leverancier van die goederen aan haar zijn verstrekt wat betreft de gedragingen en eigenschappen van die materialen. FALCON AUTOMATION nv is als gevolg daarvan niet aansprakelijk voor schade ontstaan door die gedragingen/eigenschappen.
 6. FALCON AUTOMATION nv mag uitgaan van de functionele geschiktheid van materialen en constructies, zowel bestaande, als door klant voorgeschreven, waarop of waaraan de door FALCON AUTOMATION nv uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden.
 7. Toezending van aanbiedingen, folders, prijslijsten en dergelijke verplichten FALCON AUTOMATION nv niet tot levering of acceptatie van een opdracht. Informatie en adviezen van FALCON AUTOMATION nv zijn van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 8. Offertes, tekeningen, berekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemodellen, werkwijzen en bescheiden, die op de overeenkomst of opdracht betrekking hebben en door FALCON AUTOMATION nv zijn verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van FALCON AUTOMATION nv en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen, of aan derden ter inzage, of ter beschikking worden gegeven.
 9. FALCON AUTOMATION nv behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder vermelding van redenen te weigeren.

ARTIKEL 3 - Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro en exclusief BTW.
 2. Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen, zonder dat de klant daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
 3. Prijswijzigingen om andere redenen, zoals verhoging van inkoopprijzen, ook wanneer die het gevolg zijn van wijzigingen in valutaverhoudingen binden de klant evenzeer.
 4. Noodzakelijke of specifiek gevraagde meerwerken door de klant zullen bijkomend worden gefactureerd aan de overeengekomen prijzen en tarieven.
 5. Werken uitgevoerd buiten de normale en reguliere arbeidstijd zullen worden gefactureerd op zaterdag aan 150 % en zondag aan 200%

ARTIKEL 4 - Leverings- en plaatsingsvoorwaarden

 1. De door FALCON AUTOMATION NV opgegeven leverings- en plaatsingstermijnen zijn louter indicatief en geenszins bindend, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.
 2. Een laattijdige levering of plaatsing geeft geen aanleiding en/of recht op een schadevergoeding, noch annulering van bestelling of ontbinding van de overeenkomst.
 3. De klant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de werken ongehinderd kunnen worden aangevat en uitgevoerd. Indien de werken moeten worden stilgelegd als gevolg van tekortkomingen en/of nalatigheden van de klant is de klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding.

ARTIKEL 5 - Facturatie en betaling

 1. De facturen van FALCON AUTOMATION nv zijn contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. FALCON AUTOMATION nv behoudt zicht het recht voor voorschotten te factureren.
 3. Bij gebreke aan integrale betaling van de factuur binnen de voornoemde termijn is de klant van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is een intrest verschuldigd van 6% per jaar alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde saldo, dit laatste met een minimum van 125 euro.
 4. Bij laattijdige betaling van een factuur behoudt FALCON AUTOMATION nv zich eveneens het recht voor om onmiddellijk haar verdere werkzaamheden te staken zonder dat dit in hoofde van de klant aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding of contractbreuk.
 5. FALCON AUTOMATION nv heeft het recht, ingeval van gedeeltelijke levering of plaatsing, een factuur op te stellen voor het uitgevoerde gedeelte, waarbij de overeengekomen betalingstermijn in acht dient genomen te worden.
 6. FALCON AUTOMATION nv heeft het recht om op elk ogenblik vanaf de contractsluiting te eisen dat de klant voldoende waarborgen verleent om zijn solvabiliteit te bewijzen.
 7. Op straffe van verval moet de klant elke klacht over een factuur schriftelijk indienen bij FALCON AUTOMATION nv uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, bij ontstentenis waaraan de factuur geacht wordt integraal te zijn aanvaard.

ARTIKEL 6 - Eigendomsvoorbehoud en opslag

 1. De door FALCON AUTOMATION nv geleverde goederen blijven haar eigendom tot na de betaling van de facturen, eventueel verhoogd met de hierboven vermelde verwijlintresten, schadebeding en kosten.
 2. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of FALCON AUTOMATION nv een gegronde vrees heeft dat de klant die verplichtingen niet zal nakomen, is zij zonder enige vorm van ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te halen/te nemen. De klant machtigt onherroepelijk FALCON AUTOMATION nv om de plaats te betreden waar die goederen zich bevinden en die goederen ook feitelijk terug te halen/te nemen, of indien die aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te halen/te nemen.
 3. Ongeacht het tijdstip van eigendomsovergang komen de producten vanaf het moment van aanvoer op het werk voor rekening en risico van de klant, met name in geval van verlies of beschadiging van die zaken door welke oorzaak ook ontstaan en/of in geval van schade aan die goederen veroorzaakt

ARTIKEL 7 - Garantie en klachten

 1. De door FALCON AUTOMATION nv verstrekte garantie is beperkt tot deze zoals aangeboden door de fabrikant of leverancier van de geleverde producten met een minimumtermijn zoals voorzien door de wet
 2. Alle in garantie vervangen producten of onderdelen blijven eigendom van FALCON AUTOMATION nv.
 3. De klant heeft de plicht de door FALCON AUTOMATION nv geleverde goederen en de door FALCON AUTOMATION NV uitgevoerde werken grondig te onderzoeken voorafgaandelijk aan de ondertekening van het proces-verbaal van definitieve oplevering.
 4. Klachten dienen op straffe van verval schriftelijk en aangetekend te worden gemeld binnen de 5 kalenderdagen nadat de gebreken vastgesteld zijn of hadden moeten worden bij een ernstig onderzoek. Zichtbare gebreken moeten gemeld voorafgaandelijk aan de ondertekening van het proces-verbaal van definitieve oplevering. Verborgen gebreken moeten binnen 5 dagen gemeld worden na vaststelling of na het moment dat die redelijkerwijze vastgesteld hadden moeten worden. Dergelijke verborgen gebreken moeten bovendien op straffe van verval binnen een termijn van maximaal 12 maanden na levering of plaatsing worden gemeld.
 5. FALCON AUTOMATION nv heeft steeds het recht om zelf de nodige herstellingswerkzaamheden uit te voeren bij vaststelling van een gebrek. Rekeningen van derden die verband houden met dergelijke herstellingen zijn haar niet tegenstelbaar.
 6. De klant erkent de levering en/of uitvoering der werken aanvaard te hebben, behoudens een geldig ingediende schriftelijke klacht, zoals bepaald in dit artikel.

ARTIKEL 8 - Vroegtijdige beëindiging overeenkomst

 1. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of door zijn toedoen de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, is hij verplicht de hierdoor geleden schade en de gemaakte kosten te vergoeden.
 2. Bij annulatie of weigering van de opdracht of overeenkomst is de klant 20 % annulatiekosten verschuldigd met een minimum van 50,00 euro, te vermeerderen met de eventuele transportkosten en personeelskosten.

ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid

 1. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de verbintenissen waar FALCON AUTOMATION nv zich toe verbindt slechts middelenverbintenissen zijn. FALCON AUTOMATION nv zal naar best vermogen haar opdrachten uitvoeren zoals verwacht kan worden volgens de stand van de techniek en de gebruikelijke standaarden in de sector. Zij zal daarbij de nodige zorg en aandacht besteden bij het leveren en uitvoeren van haar diensten. De prestaties van FALCON AUTOMATION nv kunnen echter nooit het voorwerp van een resultaatsverbintenis uitmaken.
 2. FALCON AUTOMATION nv is niet aansprakelijk voor gebreken in de producten/en of geleverde diensten veroorzaakt door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- en gebruiksvoorwaarden,  en enige daad of nalatigheid van de klant. In het bijzonder is FALCON AUTOMATION nv niet aansprakelijk voor gebreken in het geleverde hardware-of softwaremateriaal, ongeacht of FALCON AUTOMATION nv  een beroep kan doen op de fabrieksgarantie.
 3. FALCON AUTOMATION nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door onderbrekingen, vertragingen, storingen, verlies van opgeslagen gegevens en/of programma’s of enig welk andere probleemsituatie die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door haar geleverde producten en diensten, tenzij er een afzonderlijke overeenkomst tot regelmatige controle van de softwareprogramma’s (back-up) werd afgesloten en kan aangetoond worden dat FALCON AUTOMATION nv hieromtrent in gebreke is gebleven.
 4. FALCON AUTOMATION nv is slechts verantwoordelijk voor de schade, zowel contractuele als buitencontractuele, door haar toedoen veroorzaakt, voor zover die schade gedekt is door de op dat ogenblik door FALCON AUTOMATION nv afgesloten verzekeringspolis. FALCON AUTOMATION nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat hoger is dan gedekt wordt door de afgesloten verzekeringspolis.
 5. De aansprakelijkheid van FALCON AUTOMATION nv, van haar personeelsleden en van de personen voor wie zij verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade en gevolgschade (waaronder vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is daarenboven in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 6. De klant erkent uitdrukkelijk dat FALCON AUTOMATION nv in geen geval voor commerciële, technische of financiële schade ten gevolge van een productiefout in de gebruikte materialen kan instaan.
 7. FALCON AUTOMATION nv is niet aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgschade veroorzaakt door derden gedurende de werken.
 8. In de gevallen waarbij FALCON AUTOMATION nv door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen en/of werkzaamheden, die FALCON AUTOMATION nv heeft geleverd of verricht voor de klant, zal de klant FALCON AUTOMATION nv onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin FALCON AUTOMATION nv ten opzichte van de klant niet (meer) aansprakelijk is.

Artikel 10 - Overmacht

 1. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt voor FALCON AUTOMATION nv, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Bij blijvende overmacht is de klant gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen die inmiddels zijn geleverd.
 2. Onder overmacht wordt onder meer en niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand sabotage, algehele werkstaking, vervoerstremmingen, tekortkomingen van toeleveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

Artikel 11 - Geschillen

 1. Op alle door FALCON AUTOMATION nv overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 2. In geval van betwisting zijn, naargelang het bedrag van de vordering en de hoedanigheid van de klant, de rechtbanken van het arrondissement TONGEREN, bevoegd, zulks onverminderd ons recht om de zaak aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de klant, indien wij zulks opportuun achten.

Referenties